Hebrew

איתמר שץ הוא סטודנט לתואר שני באוניברסיטת תל אביב. המחקרים שלו עוסק בבלשנות, פסיכולוגיה, וחינוך, ובמגוון אינטראקציות בין השדות. הוא מתמקד במחקר יישומי, ובעיקר באופטימיזציה של תהליכי למידה והוראה.

תחומי עניין במחקר
-שפה שנייה: רכישה, למידה, והוראה.
-אופטימיזציה של טכניקות למידה והוראה.
-שימוש במשחוק ובמשחקים בתהליכים חינוכיים.
-קבלת החלטות.


מחקריו עוסקים בין היתר בנושאים הבאים:
• ההשפעה של שפת אם על רכישה של שפה שנייה (באמצעות שימוש בקורפוס ה-EFCAMDAT).
• שימוש בטכניקות קידוד צבעים בהוראה ולמידה של שפה זרה.
• ניסוח אפקטיבי של הוראות במטלות למידה.
• שיטות לגיוס נבדקים והרצת ניסויים אקדמאיים אונליין באמצעות מדיה חברתית.

רשימת פרסומים